חברה ותרבות חוגי אגף תרבות

ניתן להרשם במחלקת חברים בדלפק או ברישום טלפוני בשלוחות:
03-6461636, 03-6461642, 03-6461638

להגדלה של פירוט החוגים >>

נהלי רישום חוגי תרבות, חברה וקהילה

לשנת הפעילות 2024-2023

שנת הפעילות לחוגים תחל בתאריך ה- 22.10.23 ותסתיים בתאריך ה- 31.7.24

חוגי תרבות, חברה וקהילה

חוגים שנתיים נכי צה"ל חברי הארגון בעלי אחוזי נכות של 50% ומעלה רשאים להשתתף ללא תשלום בחוג תרבות אחד
אם לא מימשו את הזכות לחוג חינם של פילאטיס מכשירים. הטבה זו חלה לגבי חוגים שנתיים בלבד. נכי צה"ל חברי
הארגון בעלי אחוז נכות של 50% ומעלה זכאים להנחה של 25% מהמחיר המלא, ברישום לחוג תרבות שני ומעלה. נכי צה"ל
חברי הארגון בעלי אחוז נכות של עד 49% זכאים להנחה של 30% מהמחיר המלא ברישום לכל חוג תרבות שנתי. מובהר כי
אין זכאות לחוג ראשון חינם. בחוגים בהם נרכשים חומרים, ציוד ו/או ספרי לימוד על ידי בית הלוחם, יחויבו התלמידים בעת
הרישום בתשלום נוסף, התשלום יתווסף למחיר והנחה לא תחול על חומרים וציוד נלווה. משתתף שלא יגיע לשיעורים
בחוג אותו הוא מקבל חינם, ללא הודעה מראש וללא סיבה מספקת במשך חודש ימים רצוף – יגרע אוטומטית מהחוג.
הרשמה מאוחרת – בגין הרשמה לחוגים עד 31.12.23 לא תינתן הנחה בגינה לחוגים.

הרשמה מאוחרת

ברישום לחוג מתאריך 01.01.24 יופחת התשלום כך שהמשתתף ישלם באופן יחסי עבור מספר חודשי הפעילות שנותרו
ממועד הרישום ועד למועד סיום החוג.
לבית הלוחם שמורה הזכות להכניס שינויים בתכנים הנלמדים בחוגים ו/או לבטל חוג/ סדנה בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
כל החוגים מוגבלים במספר המשתתפים בהם. לאחר שנסגרה קבוצת חוג, ניתן יהיה להירשם ברשימת המתנה. במידה
שיפתח חוג או שיתפנה מקום בקבוצה, יוזמן החבר להשלמת הרישום ולהסדרת התשלום לחוג. רישום ברשימת המתנה
אינו כרוך בתשלום. ההשתתפות בחוג הינה עבור חבר הבית, שעל שמו בוצע הרישום בלבד. אין אפשרות לבצע החלפת
השתתפות בין בני המשפחה. התשלום לחוגים/סדנאות יתבצע מראש, לכל תקופת החוג/סדנא. התשלום יבוצע באמצעות
צ’קים ו/או כרטיס אשראי ו/או תשלום במזומן במחלקת חברים בלבד. מובהר כי מזכירויות האגפים אינן רושמות לחוגים
ואינן גובות כספים.
לא ניתן לשריין מקום לחוג ללא תשלום מראש על החוג.

נהלי ביטול

ביטול החוגים מתבצע במחלקת חברים. את הטופס יש למלא במחלקת חברים בצירוף סיבת הביטול ומסמכים רלוונטיים.
החזר כספי מותנה באישור מנהל הבית, מנהלי האגפים, ומחלקת חברים. במידה שההחזר יאושר, ניתן יהיה לקבל החזר
על פי הנוהל המקובל.
תאריך ביטול הרישום לחוג יחשב מיום בו בוצע הביטול בפועל במחלקת חברים.
בביטול חוג עד ה-15 לחודש קלנדרי ישלם החבר תשלום בגין מחצית החודש. בביטול לאחר ה-15 לחודש קלנדרי, ייגבה
תשלום עבור חודש מלא.

היעדרות מפעילות בחוג מבלי שבוצע ביטול בפועל במחלקת חברים, אינה פוטרת את המשתתף מתשלום מלוא עלות
החוג. במידה שחוג מסוים לא יפתח, יקבל החבר את כספו חזרה באמצעות המחאה, וזאת עד כחודש ימים מיום הודעת
ביטול החוג. במידה שהחבר יבצע תשלום באשראי, הזיכוי יהיה מול חברת האשראי.
חבר המבטל חוג ומבקש להירשם אליו מחדש, יוכל לעשות זאת רק לאחר תקופת המתנה של 7 ימים. על אף האמור,
מובהר כי במידה שהחבר יבטל הרשמה לחוג בתקופת חגי תשרי ופסח – לא יוכל החבר להירשם מחדש לאותו החוג.
במקרה של ביטול חוג על ידי המשתתף, יהיה המשתתף זכאי להחזר לפי הפירוט להלן: עד 10 ימים לפני מועד פתיחת
החוג – יהיה המשתתף זכאי להחזר מלוא עלות החוג, למעט 30 ₪ דמי תפעול.
מ-10 ימים לפני מועד פתיחת החוג ועד 31.3.24 מהמחיר המלא של החוג יופחת החלק היחסי בגין התקופה בה השתתף
המשתתף בחוג, ומסכום מופחת זה, יהיה זכאי המשתתף להחזר של 75% ובקיזוז 30 ₪ דמי תפעול.
לאחר תאריך 31.3.24 לא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות בחוגים.
לא יוחזרו כספים בגין חופשות והיעדרויות מפעילות בחוגים. ביטול השתתפות בחוג עקב מקרים/אירועים חריגים – חבר
הבית יגיש בקשה מיוחדת במחלקת חברים ובה פירוט הבעיה בצירוף מסמכים רלוונטיים. בקשה זו תועבר להחלטת
מנהל הבית. במידה שיאושר הביטול, יוחזר התשלום לחבר בקיזוז החלק היחסי של תקופת הפעילות בחוג וללא קיזוז
דמי ביטול. חבר המבטל חברותו בבית הלוחם ו /או אינו מסדיר תשלומיו לבית הלוחם עד סוף חודש ינואר 2023 תופסק
השתתפותו והשתתפות בני משפחתו בכל החוגים בהם הם נוטלים חלק.
הביטול יבוצע ע"פ נוהל ביטול חוגים.

צוות בית הלוחם מאחל שנת פעילות בריאה, מוצלחת ופורייה!

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461633/96
03-6416632